Pełna oferta


Informacja dla klientów

 1. THERISMOS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
  1. poczty elektronicznej: biuro@therismos.pl
  2. poczty tradycyjnej: Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
  3. telefonu: +48 71 339 11 82
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub arkusza do wyceny pracy na stronie www.therismos.pl, na których podał Pan/Pani umieszczone w formularzu do wyceny prac lub formularza o podjęcie kontaktu, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. THERISMOS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

 

Therismos